top of page


حمایت مالی از خویشاوندان واجد شرایط

اگر 18 ساله یا بزرگتر هستید می‌توانید از بستگان مشخصی حمایت کنید و شرط دیگر
    شهروند کانادا بودن یا
   شخصی که به‌عنوان فردی سرخ‌پوست آمریکای شمالی در کانادا تحت حمایت قانون سرخ‌پوستان کانادایی باشد یا
    اقامت دائم کانادا را داشته باشد
باید در کانادا زندگی کنید تا از بستگان واجد شرایط خود حمایت کنید مگر اینکه شما
    شهروند کانادا هستید اما خارج از کشور زندگی می‌کنید
    به‌محض مهاجرت بستگانتان قصد بازگشت به کانادا را دارید و
    حامی
    همسر یا
   شریک زندگی که با ازدواج سفید (فاقد تشریفات قانونی و رسمی) یا ازدواج نکاحی همراه بوده یا
  حامی فرزندی وابسته‌ای که فرزند وابسته ندارد، هستید
اگر در شهر کبک زندگی می‌کنید، بعد از اینکه شما را به‌عنوان حامی تأیید کردیم، باید شرایط مهاجرتی موردنیاز اسپانسری کبک را فراهم کنید. این شرایط شامل امضا تعهدنامه‌ای باید تعهدنامه‌ای با ایالت است. این قرارداد اسپانسرشیپی شما را تضمین می‌کند.
 
مسئولیت‌های شما

زمانی که از یکی از بستگان خود حمایت مالی می‌کنید تا اقامت دائم کانادا را دریافت کنید، شما باید
    رهنمودهای درآمد مقرر را رعایت کنید
  به‌صورت کتبی، موافقت کنید تا از بستگان و سایر اقوام واجد شرایط خود که با آنها همراه می‌شوید حمایت مالی کنید
    با شروع تاریخ اقامت دائم
    تا 20 سال (بسته به سنشان و میزان نسبت شما با آنها)
فردی که حامی آن هستید، باید توافق‌نامه‌ای را امضا کند و بگوید تمام تلاش خود را می‌کند تا از خود حمایت مالی کند. این مورد، کودکان وابسته به حمایت از سن 18 سال یا بالاتر را در بر می‌گیرد. کودکان وابسته کمتر از 19 سال نیازی به امضا توافق‌نامه ندارند
 
چه کسی واجد شرایط حمایت از بستگان خود نیست

شاید واجد شرایط حمایت مالی از بستگان خود نباشید اگر شما
    در زندان هستید
مبلغ نفقه یا مقرری فرزند را پرداخت نکرده‌اید
  اعلام ورشکستگی کرده‌اید و هنوز از این وضعیت خارج نشده‌اید
    برای دلیلی غیر از ناتوانی و معلولیت مساعدت اجتماعی دریافت کرده‌اید
   وام مهاجرتی خود را پرداخت نکردید یا دیرکرد داشته‌اید یا هیچ‌وقت پرداختی نداشتید
    در گذشته از دیگر بستگان حمایت مالی کرده‌اید و این شرایط قرارداد اسپانسرشیپی را رعایت نکردید که شامل: محکوم به ارتکاب جرائم خشونت‌آمیز، هرگونه تخلف نسبت به بستگان یا هرگونه آزار و اذیت جنسی که بسته به جزئیات پرونده است. این جزئیات شامل:
    نوع جرم مرتکب شده
   زمان ارتکاب جرم (چه مقدار گذشته باشد)
    سابقه تعلیقی صادر شده باشد یا خیر (که در کانادا «فرمان عفو» نامیده می‌شود)

آینده بهتری می توان ساخت، ما می توانیم به شما کمک کنیم

bottom of page