top of page
Image by Braden Collum

خوداشتغالی

مهاجرت به‌عنوان فرد خود اشتغال

این برنامه به افراد خود اشتغال اجازه می‌دهد تا به‌طور دائمی به‌عنوان فرد خود اشتغال مهاجرت کنند
اگر مشتاق این برنامه هستید، باید
    تجربه مرتبط در زمینه فرهنگی یا ورزشی داشته باشید و
    تمایل داشته باشند و توانایی ایجاد نقشی پررنگ در زمینه فرهنگ یا ورزش کشور داشته باشند
 
شرایط مورد نیاز
برای مهاجرت به‌عنوان فرد خود اشتغال، باید
   سابقه کاری مرتبط داشته باشید
    تمایل داشته باشید و بخواهید به‌عنوان فرد خود اشتغال در کانادا زندگی کنید
    معیارهای منتخب شدن را رعایت کنید و
    شرایط پزشکی، امنیتی و غیره را فراهم کنید
 
سابقه کاری مرتبط 
زمانی سابقه کاری مرتبط محاسبه می‌شود که
    در سطح جهانی در فعالیت فرهنگی و یا ورزشی نقش داشته باشید یا
    در زمینه فرهنگی یا ورزشی خود اشتغال باشید
 
توضیحات
سابقه کاری مرتبط برای فرد خود اشتغال یعنی حداقل دو سال سابقه کاری داشته باشد
سابقه کاری شما از 5 سال قبل از درخواست شروع شده باشد و زمانی به پایان برسد که ما برای درخواستتان تصمیم می‌گیریم
به ازای هر 3، 4، یا 5 سال سابقه کاری، امتیاز بیشتری می‌گیرید
حداقل سابقه کاری شما باید
   برای فعالیت فرهنگی باشد
  دو دوره یک ساله خوداشتغالی در فعالیت‌های فرهنگی یا
   دو دوره یک ساله خوداشتغالی در فعالیت‌های فرهنگی با سطح جهانی یا
    یا ترکیبی از دو مورد بالا یک‌سال فعالیت فرهنگی در سطح جهانی و یک‌سال معمولی
    برای فعالیت‌های ورزشی
    دو دوره یک ساله خوداشتغالی در فعالیت‌های ورزشی یا
    دو دوره یک ساله خوداشتغالی در فعالیت‌های ورزشی با سطح جهانی
   یا ترکیبی از دو مورد بالا یک‌سال فعالیت ورزشی در سطح جهانی و یک سال معمولی
 
معیارهای گزینش
بر اساس معیارهایی شما را انتخاب می‌کنیم که در موارد زیر آمده است
    سابقه کاری 
    تحصیلات
    سن
    مهارت‌های زبانی
    انطباق پذیری
 
بررسی شرایط پزشکی و امنیتی و غیره
شما و خانواده‌تان باید معاینه پزشکی بگذرانید و گواهی عدم سوء پیشینه از اداره پلیس بگیرید
همچنین باید ثابت کنید که از تمکن مالی مناسبی برای تأمین خود و خانواده‌تان در زمان مهاجرت به کانادا برخوردارید

آینده بهتری می توان ساخت، ما می توانیم به شما کمک کنیم

bottom of page