top of page
Image by Mika Baumeister

استارت آپ

سلام بر کارآفرینان! ایده‌ای نوآورانه برای راه اندازی کسب و کار دارید؟ احتمالاً بتوانید از طریق برنامه ویزای استارتاپ کانادا با کمک گروه سرمایه‌گذار کانادایی  (سرمایه‌گذاران تأمین کننده کارآفرینان) و صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر یا از یک مرکز شتاب دهنده تجارت ایده خود را اجرایی کنید. برای اینکه بفهمید که می‌توانید درخواست دهید یا خیر، با ما تماس بگیرید
برای درخواست برنامه ویزای استارتاپ، ایده تجاری شما باید حمایت یک یا چند سازمان معتبری که فهرست شده را دریافت کند
    سازمان سرمایه گذاری خطرپذیر
    گروه سرمایه گذاری آنجل
    شتاب دهنده تجاری
سازمان‌های مشخص شده، گروه‌های تجاری هستند که برای سرمایه گذاری یا حمایت از استارتاپ‌های احتمالی از طریق برنامه ویزای استارت‌آپ مورد تایید قرار گرفته‌اند
بررسی پیشنهادات تجاری بر عهده سازمان‌ها است. هر سازمانی در فرآیند پذیرش، پیشنهادها و معیارهای منحصر به فرد خود را دارد که برای ارزیابی از آنها استفاده می‌کند. برای مثال، ممکن است از شما بخواهند که مفهوم کسب و کار خود را شخصاً ارائه دهید یا یک طرح تجاری را با جزئیات برایشان بازگو کنید
اگر سازمانی تصمیمی بر ارزیابی ایده تجاری شما داشته باشد، پتانسیل موفقیت یا عدم موفقیت آن را بررسی می‌کند
اگر تصمیم سازمان، حمایت از ایده کسب و کار شما باشد، نامه‌ای حمایتی به شما می‌دهد

آینده بهتری می توان ساخت، ما می توانیم به شما کمک کنیم

bottom of page