top of page


چه کسی را می‌توانید تحت حمایت بگیرید

می‌توانید حامی مالی والدین و پدربزرگ و مادربزرگ خود باشید که ارتباط خونی یا فرزندخواندگی با آنها دارید
در شرایط طلاق، اگر بخواهید از والدین و پدربزرگ و مادربزرگ مطلقه خود، حمایت مالی کنید، باید درخواست‌های جداگانه بفرستید. اگر والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ مطلقه شما دارای همسر فعلی، شریک زندگی قانونی یا نامزد باشند، این افراد به‌عنوان وابسته به درخواست اضافه می‌شوند و در صورت تایید می‌توانند با والدین و پدربزرگ و مادربزرگ شما به کانادامهاجرت کنند.
فقط در صورتی می‌توانید برادر و خواهر خونی و ناتنی خود را در درخواست لحاظ کنید که واجد شرایط فرزندان وابسته باشند
شما باید شرایط درآمدی را برای همه افرادی که می‌خواهید اسپانسر شوید و وابستگان آنها (همسر، شریک زندگی و فرزندان) را فراهم کنید.
 
افرادی را که تحت حمایت مالی خود می‌گیرد هم باید واجد شرایط باشند

والدین و پدربزرگ و مادربزرگ شما، برای اثبات واجد شرایط بودن، باید موارد زیر را ارائه دهند
   تمامی فرم‌ها و مدارک مورد نیاز همراه با درخواستشان
    هر اطلاعات دیگری که در حین پردازش از آنها می‌خواهیم که شامل
   تست پزشکی
    گواهی عدم سوء پیشینه
   اطلاعات بیومتریک
مثالی از اینکه چه کسی را می‌توانید تحت حمایت بگیرید
مثال زیر را ببینید تا بهتر بفهمید که چه کسی را می‌توانید تحت حمایت بگیرید.

مثال اول: حمایت مالی از پدر و مادر به‌عنوان یک زوج
می‌توانید حامی مالی پدر و مادر خود شوید به شرطی که آنها متاهل یا شریک قانونی یکدیگر باشند. در درخواستتان باید یکی از آنها (خواه مادرتان باشد یا پدرتان) را به‌عنوان متقاضی اصلی تعیین کنید. بقیه به‌عنوان وابسته تعیین می‌شوند.
    مثلاً اگر مادرتان به‌عنوان متقاضی اصلی باشد، پدرتان وابسته است و یا
    اگر پدرتان به‌عنوان متقاضی اصلی باشد، مادرتان وابسته است
اگر برادر یا خواهر دارید می‌توانید آنها را در درخواستتان لحاظ کنید، به شرطی که واجد شرایط فرزندان وابسته باشند. اگر بزرگتر از سن مجاز باشند یا اینکه همه شرایط را نتوانند تمام و کمال برآورده کنند، نمی‌توانند به‌عنوان فرزندان وابسته والدین شما به درخواست اضافه شوند. برای زندگی در کانادا باید خودشان به تنهایی مهاجرت کنند.

مثال دوم: حمایت مالی از پدر، مادر خوانده تان و پسرشان
می‌توانید حامی پدر، مادر خوانده تان و پسرشان (در پدر یا مادر مشترک) باشید. در درخواستتان پدرتان باید متقاضی اصلی باشد چرا که با وی رابطه خونی دارید. مادر خوانده تان نمی‌تواند متقاضی اصلی باشد. او به‌عنوان وابسته پدرتان در لیست در نظر گرفته می‌شود. برادر ناتنی تان هم می‌تواند به‌عنوان وابسته در نظر گرفته شود، به شرطی که به‌عنوان فرزند وابسته تایید شده باشند.

مثال سوم: حمایت مالی از پدربزرگ مادربزرگ، مادرتان و پدر خوانده تان
در این شرایط، باید دو درخواست اسپانسرشیپی مجزا ارائه دهید: برای هر زوج یکی در نظر بگیرید.
در درخواست مربوط به پدربزرگ و مادربزرگ تان، باید یکی از آنها (خواه پدربزرگتان باشد یا مادربزرگتان) را به‌عنوان متقاضی اصلی تعیین کنید. بقیه به‌عنوان وابسته تعیین می‌شوند
  اگر مادربزرگتان به‌عنوان متقاضی اصلی باشد، پدربزرگتان وابسته است
    اگر پدربزرگتان به‌عنوان متقاضی اصلی باشد، مادربزرگتان وابسته است
در درخواست مربوط به مادرتان، متقاضی اصلی باید مادرتان باشد چرا که با وی رابطه خونی دارید. پدر خوانده تان نمی‌تواند متقاضی اصلی باشد. او به‌عنوان وابسته مادرتان در لیست در نظر گرفته می‌شود
 
چه کسی را نمی‌توانید تحت حمایت بگیرید

نمی‌توانید افراد زیر را تحت حمایت خود بگیرید
   پدربزرگ و مادربزرگ و والدین همسرتان
   اگرچه می‌توانید ضامن آنها، در درخواستشان شوید.
  قابل پذیرش کانادا نباشد (اجازه ورود به کانادا را ندارند)

آینده بهتری می توان ساخت، ما می توانیم به شما کمک کنیم

bottom of page